یادداشت

یازدهمین فرماندار شهرستان بناب چه کسی خواهد بود؟!